OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej firmy GRENKE AG (dalej: GRENKE). GRENKE bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat danych kom-pilowanych i wykorzystywanych w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej oraz na temat zakresu i celu takich działań. 

 

DZIENNIKI SERWERA INTERNETOWEGO

Na ogół odwiedzanie naszej strony internetowej nie wiąże się z ujawnianiem danych osobowych.  

Niemniej jednak serwer obsługujący naszą stronę (dalej: „serwer internetowy”) automatycznie kompiluje informacje pochodzące od użytkownika, które są technicznie wymagane w celu umożliwienia dostępu do strony. Serwer internetowy automatycznie gromadzi określone informacje takie jak

 • części adresu IP,
 • datę i godzinę wizyty na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • strony przeglądane poprzednio,
 • rodzaj wykorzystywanej przeglądarki (np. Internet Explorer),
 • rodzaj wykorzystywanego systemu operacyjnego (np. Windows 7),
 • nazwa domeny i adres dostawcy internetu (np. 1&1). 

 

ELIMINOWANIE I/LUB MONITOROWANIE PLIKÓW COOKIE

Istnieje wiele sposobów blokowania, pokazywania i usuwania plików cookie przechowywanych na kompu-terze użytkownika. Wszystko zależy od rodzaju stosowanej przeglądarki. W razie problemów zalecamy skonsultowanie się z poszczególnymi producentami przeglądarek. 

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że po dokonaniu zmian w ustawieniach przeglądarki można utracić możliwość pełnego wykorzystania wszystkich funkcji strony internetowej. 

 

GROMADZENIE, PRZETWARZANIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBO-WYCH

Poza dziennikami serwera internetowego, dane użytkowników są przez nas gromadzone wyłącznie za ich osobistą zgodą i dla celów realizacji oferowanych przez nas usług (np. zamawiania materiałów informa-cyjnych, zapytań). Dane te są przetwarzane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu zrealizowania danych usług. Jeśli okaże się to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, dane użytkownika mogą zostać przekazane innym spółkom Grupy. W razie konieczności możemy także zlecać usługodawcom realizację wnioskowanych usług (np. wysyłkę materiałów informacyjnych). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.     
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Przetwarzanie danych generowanych przez naszą stronę internetową odbywa się na serwerach znajdują-cych się w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (UE/EOG). 

 

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W niektórych częściach naszej strony internetowej zamieszczone są linki do innych stron (np. stron inter-netowych spółek należących do Grupy GRENKE) lub oferujemy możliwość udostępniania treści za po-mocą przycisków „Udostępnij”. Prosimy zauważyć, że przedstawione tu oświadczenie o ochronie danych nie odnosi się do innych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się bezpośrednio na tych stronach z informacjami na temat ochrony danych, bezpieczeństwa, gromadzenia danych oraz postanowień doty-czących przekazywania danych. GRENKE nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez takie strony internetowe ani za ich treść. 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Pragniemy poinformować, że dane przekazywane są przez internet w postaci niezabezpieczonej, przez co istnieje możliwość ich przechwycenia i wykorzystania przez osoby trzecie. Kontaktować się z nami można również za pomocą poczty lub telefonu. 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przy założeniu spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO użytkownikowi przysłu-gują następujące prawa:

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo do bycia zapo-mnianym i żądania usunięcia swoich danych osobowych z posiadanych przez nas zapisów.
 • Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania sprostowania błędów w swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczania przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo ograniczyć zakres wykorzystywa-nia swoich danych osobowych w odniesieniu do określonego rodzaju przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobo-wych w dowolnych proponowanych przez nas celach, jeśli uważa on, że posiada nadrzędny interes w wyłączeniu swoich danych osobowych z przetwarzania.
 • Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-bowych.
 • Prawo do odwołania: Użytkownik ma prawo odwołać się do organu odpowiedzialnego za ochronę da-nych w razie podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo uzyskać dane osobowe, które nam bezpośred-nio przekazał, i przekazać je innym osobom.

W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących praw prosimy o skontaktowanie się z nami korzysta-jąc z powyższych danych kontaktowych, a my odpowiemy w rozsądnym terminie. Prosimy mieć na uwa-dze, że zachowania pewnych informacji mogą wymagać od nas przepisy prawne i/lub nasze własne, uza-sadnione cele związane z prowadzeniem działalności. 

 

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH I Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ
 
Dane kontaktowe: 
GRENKE AG
Neuer Markt 2
76352 Baden-Baden, Niemcy
Telefon: +49 7221 5007-0
Faks: +49 7221 5007-222 
 
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem: 
GRENKE AG
Data protection officer
Neuer Markt 2
76352 Baden-Baden, Niemcy
E-mail: datenschutz@grenke.de


Status: Styczeń 2020 

Pragniemy zaznaczyć, że np. z uwagi na zmieniające się wymogi prawne, niniejsze oświadczenie może podlegać zmianom. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnego stanu zapisów niniejszego oświadcze-nia.